ကမာမွေးမြူရေးလမ်းညွှန်

マニュアル・ガイドライン
本文フルテキスト

ကမာ၏ဘဝစက်နှင့်ကမာသားပေါက်များစုယူခြင်း
ကမာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သောရေပြင်
ကမာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

別タイトル Oyster Culture Guide
刊行年月日
作成者 အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာန၊ မြိတ်တက္ကသိုလ် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသုတေသနစင်တာ
オンライン掲載日
国立情報学研究所メタデータ主題語彙集(資源タイプ) Book
関連するリソース 異版あり : English edition
言語 mya / bur*
国名 ミャンマー