ຄູ່ມືການລ້ຽງປາ ໃນນາເຂົ້າ & ໜອງປາ ນຳໃຊ້ໂດຍຊາວປະມົງລາວ

国名
ラオス
マニュアル・ガイドライン
本文フルテキスト
別タイトル Manual for fish culture in rice paddy & earthen pond using Lao fishes
刊行年月日
作成者 ສູນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຊີວິດທາງນໍ້າ (LARReC) ສູນຄົ້ນຄວ້າສາກົນດ້ານກະເສດສາດແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JIRCAS)
公開者 ສູນຄົ້ນຄວ້າສາກົນດ້ານກະເສດສາດແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JIRCAS)
国立情報学研究所メタデータ主題語彙集(資源タイプ) Technical Report
3
関連するリソース 異版あり : English Edtion
言語 lao