คู่มือการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในระบบการเลี้ยงร่วมกันกับสาหร่าย และหอยฝาเดียวขนาดเล็ก

国名
タイ
マニュアル・ガイドライン
本文フルテキスト

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบการเลี้ยงร่วมกันกับสาหร่ายและหอยฝาเดียวขนาดเล็ก
การเลี้ยงในระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564

別タイトル A guide to the co-culture of giant tiger prawn with a seaweed and a microsnail
刊行年月日
作成者 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
オンライン掲載日
国立情報学研究所メタデータ主題語彙集(資源タイプ) Technical Report
関連するリソース 異版あり : English Edition