เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอพืชใต้น้ำที่สามารถพบได้โดยทั่วไปตามบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับหนังสือภาพที่ได้มีการตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม 2555 และได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน ข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
Chlorophyta
Phaeophyta
Rhodophyta
Charophyta
Tracheophyta
คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานจาวาสคริปท์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์