คู่มือการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในระบบการเลี้ยงร่วมกันกับสาหร่าย และหอยฝาเดียวขนาดเล็ก

Country
Thailand
Manual and Guideline
Full text

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบการเลี้ยงร่วมกันกับสาหร่ายและหอยฝาเดียวขนาดเล็ก
การเลี้ยงในระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564

Alternative title A guide to the co-culture of giant tiger prawn with a seaweed and a microsnail
Date of issued
Creator ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
Available Online
NII resource type vocabulary Technical Report
Relation hasVersion : English Edition